21:44 +07 Thứ ba, 28/05/2024

Nhóm tin

Đăng nhập thành viên

Liên Kết Website

Cổng thông tin điện tử Bộ tài chính
Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT
Website ĐSVN
Trung tâm dự báo khí tượng TW

Hasitec Email

mail.hasitec.vn

Đang truy cậpĐang truy cập : 373


Hôm nayHôm nay : 104715

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2472585

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 37111147

Train Vs Everythings

Trang nhất » Tin tức » Văn bản QPPL

Thông tư 08/2014/TT-BGTVT ngày 15/4/2014 của Bộ GTVT, về kết nối đèn tín hiệu giao thông ĐS-ĐB và cung cấp thông tin cảnh giới

Thứ tư - 18/06/2014 10:22
Ngày 15/4/2014 Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký thông tư số 08/2014/TT-BGTVT, quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang; cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, xin giới thiệu toàn văn thông tư
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 08/2014/TT-BGTVT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2014                          
 

 

THÔNG TƯ

Quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu

đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang; cung cấp thông tin hỗ trợ

cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt

____________________

 

Căn cứ Luật Đường st ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một s điều của Luật Đường st; Nghị định số 03/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2012 sửa đổi, b sung mt số điều ca Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính ph quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Đường st;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam,

Bô trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về kết ni tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang; cung cp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao ct giữa đường bộ và đưng sắt.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đưng bộ tại đường ngang và cung cấp thông tin h trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt có b trí nhân viên cảnh gii.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến xây dựng, qun lý, khai thác, bo trì công trình, thiết bị tín hiệu đèn giao thông đường bộ, đèn báo hiu trên đưng bộ tại đường ngang; liên quan đến việc cung cấp thông tin h trợ cnh giới tại các điểm giao ct giữa đường bộ với đường sắt có bố trí nhân viên cảnh giới.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường b tại đưng ngang là việc liên kết kỹ thuật giữa tín hiệu đèn giao thông đường bộ và tín hiệu đèn báo hiệu tn đưng bộ tại đưng ngang nhằm bảo đm biu thị thống nhất và đồng bộ giữa các tín hiệu.

2. Đường ngang là đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường st, được cơ quan có thẩm quyn cho phép xây dựng và khai thác theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

3. Đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang loại đèn báo hiệu đường bộ đặt trong phạm vi đường ngang đ điều khin giao thông đường bộ đi qua đường ngang.

4. Cảnh giới là hoạt động cảnh báo của nhân viên cảnh giới tại các điểm cảnh giới bằng hiệu lệnh và các bin pháp khác nhằm cảnh báo người tham gia giao thông đường bộ không vượt qua đường sắt khi có tàu đang đến gần điểm cảnh giới.

5. Điểm cảnh giới là điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt có b trí nhân viên cảnh gii.

6. Nhân viên cảnh giới là người được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cảnh giới tại điểm cảnh giới.

7. Cung cấp thông tin hỗ tr cảnh giới là hoạt động cung cấp thông tin của t chức, cá nhân điều hành giao thông đường st cho nhân viên cảnh giới tại điểm cảnh giới.

Điều 4. Nguyên tắc kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang và cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới

1. Nguyên tắc kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ vi tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang như sau:

a) Quyền ưu tiên thuộc về tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang;

b) Bảo đm hiển thị thống nhất và đồng bộ khi có tàu chạy qua đường ngang;

c) Kết nối tín hiệu được thực hiện tại nút giao đường bó có nhánh đường bộ đi vào đường ngang khi khoảng cách từ tim nút giao đường bộ đến cột đèn báo hiệu gần nhất trên đường bộ tại đường ngang nhỏ hơn 50m (mét);

d) Việc kết ni tín hiệu được thực hiện theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về báo hiệu đường sắt, đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đồng thời phải hạn chế tối đa ùn tắc giao thông tại khu vực đường ngang và khu vực nút giao đường bộ có nhánh đường bộ đi vào đường ngang;

đ) Chủ đầu tư thực hiện đầu tư, xây dựng, cải tạo nâng cấp đường bộ, đường sắt tại khu vực đường ngang phải thỏa thuận và phối hợp thực hiện kết nối tín hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này khi đủ điều kiện kết nối tín hiệu quy định tại điểm c khoản này.

2. Việc cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới đến nhân viên cảnh giới phải bảo đảm đầy đủ thông tin về thời gian, lịch trình các đoàn tàu chạy qua đim cảnh giới.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ KẾT NỐI TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 VỚI TÍN HIỆU ĐÈN BÁO HIỆU TRÊN ĐƯỜNG BỘ TẠI ĐƯỜNG NGANG

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện việc kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang

1. Tổ chức quản lý tín hiệu đèn giao thông đường bộ:

a) Chủ trì, phối hợp với tổ chức quản lý đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang hiện có theo quy định tại khoản 2 Điu 13 của Thông tư này đ xác đnh đường ngang đủ điều kiện kết nối tín hiệu; xác định độ trễ biu thị tín hiệu đèn giao thông đường bộ tại nút giao so với trạng thái biểu thị tín hiệu của đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang khi có tàu chạy qua đường ngang nhằm hạn chế tối đa ùn tắc giao thông tại khu vực đường ngang và khu vực nút giao đường bộ có nhánh đường bộ đi vào đường ngang;

b) Lập phương án tổ chức lại giao thông đường bộ; điều chỉnh hoạt động của tín hiệu giao thông đưng bộ tại nút giao phù hợp với trạng thái biểu thị tín hiệu của đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang khi có tàu chạy qua đường ngang;

c) Chủ trì thỏa thuận với tổ chức quản lý đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang hiện có theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Thông tư này và thực hiện việc kết ni tín hiệu tại nút giao có nhánh đường bộ đi vào đường ngang theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư này;

d) Đảm bảo các thiết bị tín hiệu hoạt động theo đúng yêu cầu kỹ thuật và theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này;

đ) Khi xảy ra sự cố hư hỏng tín hiệu đèn giao thông đường bộ làm ảnh hưởng đến việc kết nối tín hiệu, phải thông báo ngay và phi hợp với lực lượng chức năng điều hành giao thông, đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế ùn tc giao thông theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này;

e) Lập kế hoạch, phương án và dự toán kinh phí xây dựng, quản lý, bảo trì công trình, thiết bị đèn giao thông đường bộ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Tổ chức quản lý đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang:

a) Cấp điều kiện biểu thị tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang từ tủ điều khiển tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang đến tủ điu khin tín hiệu đèn giao thông đường bộ hoặc đến hộp kết nối (nếu có);

b) Đề nghị tổ chức quản lý tín hiện đèn giao thông đường bộ thực hiện việc kết nối tín hiệu; thỏa thuận kết nối tín hiệu vi tổ chức quản lý tín hiệu đèn giao thông đường bộ theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư này;

c) Khi xảy ra sự cố hư hỏng đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang làm ảnh hưởng đến việc kết nối tín hiệu, phải thông báo ngay và phối hợp với lực lượng chức năng điều hành giao thông nhm đm bảo an toàn giao thông qua đường ngang và hạn chế ùn tắc giao thông theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này;

d) Đảm bảo đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang hoạt động theo đúng yêu cầu kỹ thuật và theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này;

đ) Lập kế hoạch, phương án và dự toán kinh phí xây dựng, quản lý, bảo trì công trình, thiết bị đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 6. Quy định về kỹ thuật kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang

1. Yêu cầu kỹ thuật kết nối tín hiệu:

a) Khi đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang biểu thị dừng, tín hiệu đèn giao thông tại nút giao phải biểu thị dừng cùng thời đim hoặc biu thị dừng tại thời điểm khi bắt đầu đóng chắn đường ngang để toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ đi từ nút giao không được phép đi vào nhánh đường bộ qua đường ngang nhằm hạn chế tối đa ùn tắc giao thông tại khu vực đường ngang và khu vực nút giao có nhánh đường bộ đi vào đường ngang.

b) Khi đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang tắt, cho phép người và phương tin đi qua đưng ngang, tín hiệu đèn giao thông đường bộ trở lại hoạt động bình thường theo quy định về báo hiệu đường bộ hiện hành.

2. Yêu cầu kỹ thuật kết nối tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang:

a) Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang;

b) Tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang cấp đến đủ điều khiển tín hiệu đèn giao thông đường bộ hoặc đến hộp kết nối (nếu có) phải đúng với các trạng thái biểu thị tín hiệu, đảm bảo cho toàn bộ hệ thống kết nối hoạt động ổn định, chính xác;

c) Vị trí hộp kết nối (nếu có) phải đảm bảo thuận lợi cho việc kết nối với tín hiệu đèn giao thông đường bộ, hạn chế tác động của môi trường.

3. Yêu cầu kỹ thuật kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ:

a) Đảm bảo hoạt động thống nhất, đồng bộ và phù hợp với trạng thái biểu thị tín hiệu của đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang khi có tàu chạy qua đường ngang;

b) Đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn về báo hiệu đường bộ.

Điều 7. Trách nhiệm về xây dựng, quản lý, bảo trì công trình, thiết bị tín hiệu

1. Trách nhiệm của tổ chức quản lý tín hiệu đèn giao thông đường bộ

Xây dựng lắp đặt đường cáp kết nối tín hiệu từ tủ điều khiển tín hiệu đèn giao thông đường bộ đến hộp kết nối (trong trường hợp có lắp đặt hộp kết nối); điu chỉnh nút giao thông và hệ thống tín hiệu đèn giao thông đường bộ cho phù hợp với trạng thái biểu thị tín hiệu của đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang khi có tàu chạy qua đường ngang.

2. Trách nhiệm của tổ chức quản lý đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang:

a) Xây dựng hộp kết nối (nếu có) để kết ni với tín hiệu đèn giao thông đường bộ;

b) Xây dựng, lắp đặt đường cáp kết nối tín hiệu từ tủ điều khiển đèn báo hiệu trên đường bộ tại đưng ngang đến hộp kết nối (trường hp có hộp kết ni) hoặc đến tủ điều khiển tín hiệu đến giao thông đường bộ.

3. Trách nhiệm chung của các tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điu này: Xây dng, ban hành và thực hiện chế độ kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên theo quy định, bảo đảm thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động bình thường; quản lý bảo trì công trình, thiết bị tín hiệu thuộc phạm vi quản lý.

Điều 8. Trách nhiệm phối hợp và xử lý khi xảy ra sự cố kết nối tín hiệu

1. Trách nhiệm phối hợp:

a) Tổ chức quản lý đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang và t chức quản lý tín hiu đèn giao thông đường b chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế phi hợp trong công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, khc phục sự c kết nối tín hiệu;

b) Ti mỗi vị trí kết nối tín hiệu, thiết lập số điện thoại đường dây nóng, được sơn hoặc dán trên tủ điều khiển tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang và tủ điều khiển tín hiệu đèn giao thông đường bộ để kịp thời thông báo cho nhau khi xảy ra sự cố kết nối tín hiệu.

2. Xử lý khi xảy ra sự cố kết nối tín hiệu:

a) Khi phát hiện có sự cố kết nối tín hiệu, tổ chức phát hiện có trách nhiệm thông báo ngay cho tổ chức liên quan để phối hp xử lý, khc phục sự c;

b) Trong thời gian khắc phục sự cố kết nối tín hiệu, tổ chức quản lý tín hiệu đèn giao thông đường bộ và tổ chức quản lý đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang chu trách nhiệm phi hợp với lực lượng chức năng điều hành giao thông thuộc phạm vi quản lý và chính quyền địa phương để điu tiết và hạn chế ùn tc giao thông;

c) Khi khắc phục xong sự cố (thiết bị hoạt động ổn định, bình thường), các t chức thông báo cho nhau để khôi phục hoạt động của hệ thng kết ni tín hiu.

Chương III

QUY ĐỊNH CUNG CẤP THÔNG TIN HỖ TRỢ CẢNH GIỚI TẠI

CÁC ĐIỂM GIAO CẮT GIỮA ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

Điều 9. Xác định điểm cảnh giới, tổ chức thực hiện cảnh giới và hình thức cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới

1. Trách nhiệm xác định điểm cảnh giới, tổ chức thực hiện cảnh giới:

a) Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đường sắt chạy qua chịu trách nhiệm ch đạo Sở Giao thông vận tải để ch trì phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đường bộ, đường sắt trên địa bàn, các t chức liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát, xác định các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt có nguy cơ xy ra mất an toàn giao thông cao hoặc đã xảy ra tai nạn giao thông đường sắt làm chết ngưi để t chức cảnh gii; giao tổ chức thực hiện nhiệm vụ cảnh giới đ đm bảo an toàn giao thông tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường st;

b) Tổ chức được giao cảnh giới chịu trách nhiệm xây dựng phương án cảnh giới và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cảnh giới. Trường hợp điểm cảnh giới không bố trí cảnh giới 24/24h, tổ chức được giao cảnh giới phải có thông báo bằng văn bản cho tổ chức điều hành giao thông vận tải đường sắt biết để phối hợp cung cấp thông tin chạy tàu cho phù hợp với thời gian cảnh giới;

2. Hình thức cung cấp thông tin h trợ cảnh giới:

a) Khi điểm cảnh giới có nhà cảnh giới, việc cung cấp thông tin qua đường điện thoại được lắp đặt tại nhà cảnh giới;

b) Khi điểm cnh giới không có nhà cảnh giới, việc cung cấp thông tin được thực hiện trực tiếp cho nhân viên cảnh giới tại các địa điểm do t chức điều hành giao thông vận tải đường sắt chỉ định.

Điều 10. Nội dung cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới

Nội dung cung cấp thông tin hỗ trợ cnh gii bao gồm thời gian, lịch trình các đoàn tàu chạy qua điểm cảnh gii định kỳ hàng ngày hoặc đột xuất (nếu có).

Điều 11. Cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới và tổ chức thực hiện cảnh giới

1. Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt chịu trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cơ bn về an toàn giao thông đường sắt, ghi chép vào sổ ghi chép lịch trình chạy tàu cho nhân viên cảnh giới;

b) Cung cấp trang thiết bị, bao gồm đèn tín hiệu, còi, cờ, bin báo, pháo hiệu, băng bin, sổ ghi chép lịch trình chạy tàu cho điểm cảnh gii để hỗ tr nhân viên cảnh giới thực hiện nhiệm vụ;

c) Lắp đặt 01 máy điện thoại chạy tàu liên lạc giữa trực ban chạy tàu và nhân viên cảnh giới tại nhà cảnh giới. Máy điện thoại khi lắp đt đưc bàn giao cho t chức thực hiện nhiệm vụ cảnh giới.

2. Tổ chức điều hành giao thông vận tải đường sắt chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đnh tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới chạy tàu bằng điện thoại hoặc trực tiếp đến nhân viên cảnh giới;

b) Niêm yết danh sách nhân viên cảnh gii và thời gian cảnh giới tại các đim cảnh gii do đa phương cung cấp, tại nơi cung cp thông tin.

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ cảnh giới chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức tiếp nhận thông tin hỗ trợ cảnh giới;

b) Thực hiện cảnh giới tại các điểm cảnh giới theo phương án cảnh giới được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thỏa thuận theo quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;

c) Phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt hướng dn nghiệp vụ về an toàn giao thông đường sắt, sử dụng trang thiết bị cho nhân viên cảnh giới;

d) Lập danh sách nhân viên cảnh giới, phương án cảnh giới tại các điểm cảnh giới, gửi doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và tổ chức điều hành giao thông vận tải đường st.

4. Nhân viên cảnh giới chịu trách nhiệm:

a) Thực hiện nhiệm vụ cảnh giới theo quy định tại Thông tư này; tham gia lp học bồi dưỡng nghiệp vụ cơ bản v an toàn giao thông đường st, cách sử dụng các trang thiết bị và dụng cụ phòng vệ lắp đặt tại điểm cảnh giới;

b) Quản lý, sử dụng trang thiết bị, dụng cụ phòng vệ tại nhà cnh giới;

c) Ghi chép sổ lịch trình chạy tàu theo hướng dẫn của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt;

d) Thông báo kịp thời đến đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh gii các trường hp xảy ra sự cố, tai nạn chạy tàu qua điểm cảnh giới; thông báo đến các đơn vị liên quan về sự cố, tình trạng hư hỏng các thiết bị lắp đặt tại nhà cảnh giới.

5. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý đường sắt trên địa bàn và các đơn vị có liên quan lập phương án cảnh giới, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh kết cu hạ tng đường st t chức kiểm tra đnh kỳ và đột xuất, ng năm tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm kết quả thực hiện công tác tổ chức cảnh giới tại các điểm cảnh giới trên địa bàn quản lý.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Kinh phí thực hiện kết nối tín hiệu và hỗ trợ cảnh giới

1. Kinh phí thực hiện kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang sử dụng nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường st, đường bộ.

2. Kinh phí trang bị điện thoại cung cp thông tin hỗ trợ cnh giới và trang thiết b cho các điểm cảnh giới sử dụng ngun kinh phí bảo trì đường st.

3. Kinh phí xây dựng nhà cảnh giới và tổ chức cảnh giới sử dụng ngun kinh phí địa phương và nguồn hỗ trợ hợp pháp của các t chức, cá nhân.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2014.

2. Đối vi các đường ngang đã xây dựng xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2014 có đủ điều kiện kết nối, việc kết nối tín hiệu phải hoàn thành chậm nht trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng c Vụ, Vụ trưởng - Trưởng Ban thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty đường sắt Việt Nam; Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đường sắt đi qua; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trường hp đường ngang đủ điều kiện kết nối tín hiệu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 của Thông tư này nhưng không thực hiện được việc kết nối tín hiệu, tổ chức quản lý tín hiệu đèn giao thông đường bộ, Chủ đầu tư thực hiện đầu tư, xây dựng, cải tạo nâng cấp đường bộ, đường sắt tại khu vực đường ngang phải báo cáo Bộ Giao thông vận tải để xem xét, quyết định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các t chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản, gửi về Bộ Giao thông vận tải để xem xét, giải quyết./.

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Đinh La Thăng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Tin ảnh

 Hoạt động công ty
32 photos | 54847 view
 An toàn giao thông
95 photos | 79784 view
 Kỹ thuật công nghệ
21 photos | 49396 view
 Cộng đồng Hasitec
-1 photos | 67751 view

Công nghệ

Giới thiệu giải pháp công nghệ CBTC-URBALIS của Alstom Transport .SA
Alstom Transport nhà chuyên gia, người đi tiên phong trong các...
Giới thiệu công nghệ SelTrac-CBTC của Thales Group
THALES GROUP là một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế...
Giới thiệu thiết bị Barrier TD 96/2 của Wegh Group (Italy)
Tập đoàn công nghiệp đường sắt Wegh Group là một trong những tập...
Mạng 4G và những ưu thế vượt trội
(PCWorldVN) Gần 7 tỷ thuê bao di động, sắp bằng dân số thế giới,...
Phần mềm quản lý, điều hành giải quyết trở ngại, sự cố online HasitecTN
Thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2015 của Tổng giám đốc công ty...

Danh ngôn